1 października 2018

Nasze Osiągnięcia

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Inwestycje i remonty 2015

 1. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy. Etap II. Etap ten obejmował budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ptasiej na odcinku od
  ul. Skowronków do ul. Tarnogórskiej, wraz z oświetleniem ulic Czapli, Jastrzębi i części Słowików. Łącznie posadowiono 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED-owymi typu Magnolia. Koszt realizacji zadania 90.760,50 zł.

 2. Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy. W ramach budowy ulicy Świerkowej w Szałszy powstała droga o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6 m i długości 717 m.b. Wykonano również odcinek 465 mb kanalizacji deszczowej. Zadanie było finansowane ze środków: dotacji
  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie: 413.152,00 zł or
  az środków własnych budżetu gminy w kwocie: 1.072.510,61 zł.

 3. Remont przepustu w ciągu ulicy Poprzecznej w miejscowości Ptakowice. Przedmiotowy obiekt, z uwagi na bardzo zły stan techniczny związany głównie z uszkodzeniem płyty odciążającej oraz całkowitym zniszczeniem barier energochłonnych wymagał przeprowadzenia niezwłocznego i gruntownego remontu. Przepust stanowi jedyny przejazd przez ciek wodny biegnący pod ulicą Poprzeczną, charakteryzującą się ruchem jednokierunkowym oraz małą szerokością jezdni. Remont polegał na demontażu zniszczonych barier, rozbiórce nawierzchni wraz z elementami zbrojonymi oraz naprawie przepustu i wykonaniu nowych bariero-poręczy sprężystych jednostronnych. Przeprowadzony remont sprawił, iż znacznej poprawie uległo bezpieczeństwo ruchu drogowego, a obiekt będzie służył jego użytkownikom i mieszkańcom przez długie lata. Koszt remontu: 39.765,11 zł. Zadanie realizowano ze środków własnych budżetu gminy.

 4. Remont mostu drogowego w ciągu ulicy Wiejskiej w miejscowości Jaśkowice. Wykonano kompleksowy remont mostu w ciągu ul. Wiejskiej w Jaśkowicach wraz z barierami, udrożnieniem koryta cieku i skarpowaniem. Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 107.411,50 zł.

 5. Budowa (modernizacja) wodociągu w ciągu ulicy Wolności w miejscowości Laryszów.
  W ramach zadania budowy (modernizacji) sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wolności
  w Laryszowie wykonano 1.287 m.b. nowej sieci oraz dokonano przełączenia 78 budynków do nowego wodociągu na odcinku prowadzonych prac. Środki finansowe na realizację zadania:
  dotacja z PROW w wysokości: 377.456,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości: 105.230,75 zł, środki własne budżetu gminy: 138.477,98 zł. Wartość razem: 621.164,73 zł.

 6. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Mikulczyckiej w Przezchlebiu. W ramach budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Mikulczyckiej pomiędzy miejscowościami Przezchlebie – Ziemięcice wykonano 444 m.b. nowej sieci oraz dokonano przełączenia 14 budynków do nowego wodociągu na odcinku prowadzonych prac. Zadanie sfinansowano ze środków: dotacji z PROW w wysokości: 45.808,09 zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości: 181.366,00 zł, środków własnych budżetu gminy: 106.549,64 zł. Wartość razem: 333.723,73 zł.

 7. Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Traugutta, Jaśminowej i Wilkowickiej w miejscowości Zbrosławice. W ramach przedmiotowego zadania wybudowano sieć wodociągową wzdłuż ulic Traugutta, Jaśminowej, Wilkowickiej i Makowej o łącznej długości 670 m.b. Zadanie było finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 315.647,53 zł.

 8. Budowa sieci wodociągowej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Racławicka, Słowiańska
  i Szopena. W ramach zadania wykonano 669 m.b. sieci wodociągowej oraz 5 hydrantów przeciwpożarowych. Zadanie było finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 94.879,82 zł.

 9. Budowa wodociągu w Karchowicach. W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Zbrosławicach wykonał około 540 m.b. sieci wodociągowej. Zadanie było finansowane ze środków własnych gminy w wysokości: 80.000,00 zł.

 10. Zaplecze sanitarno-techniczne przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach. Źródła finansowania: dotacja PROW w wysokości: 121.952,00 zł, środki budżetu gminy: 209.397,37 zł. Wartość razem: 331.349,37 zł.

 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej
  w Wieszowie wzdłuż ulicy Bytomskiej oraz ulic: Słowackiego, Kościuszki, Dworcowej, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Grunwaldzkiej, B. Chrobrego, Wojska Polskiego, Tysiąclecia
  i Świerczewskiego, wykonano 
  sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.399 m.b. Wybudowano również 106 m.b. wodociągu. W ramach przedmiotowego zadania wykonano także odtworzenie nawierzchni drogowej (na całej szerokości i długości) na ulicach: Orzeszkowej, Kochanowskiego, Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Tysiąclecia, Świerczewskiego. Wykonano również remont 860 m.b. chodnika wzdłuż drogi krajowej – ulicy Bytomskiej. Źródła finansowania: dotacja PROW w wysokości: 1.035.903,00 zł, preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w wysokości: 946.017,06 zł, środki własne budżetu gminy: 1.244.433,85 zł. Wartość razem: 3.226.353,91 zł.

 12. Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu. W ramach modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
  w Przezchlebiu w ciągu ulicy Szkolnej dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Powstało 1.230 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania przebudowano także sieć wodociągową na odcinku 464 m.b. Źródła finansowania: preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 273.673,04 zł, środki własne budżetu gminy: 424.415,51 zł.

 13. Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej – ulicy Reptowskiej w Ptakowicach wraz
  z utwardzeniem drogi wewnętrznej. W ramach przedmiotowego zadania wybudowano zjazd publiczny z drogi powiatowej 3221 S (ulica Reptowska) wykonany z kostki betonowej wraz
  z przepustem oraz utwardzeniem drogi wewnętrznej kruszywem. Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 90.962,21 zł.

 14. Budowa zjazdu publicznego z ulicy Żwirki i Wigury w Zbrosławicach wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej. W ramach zadania powstał zjazd publiczny z drogi gminnej Żwirki i Wigury (wykonany z kostki betonowej) wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej kruszywem. Zadanie było finansowane ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 31.161,90 zł.

 15. Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Miedarach. Zakres rzeczowy obejmował m.in. budowę boiska sportowego o wymiarach 26×56 o nawierzchni trawiastej, wykonanie piłkochwytów o długości 204 m.b. oraz wykonanie elementów małej architektury. Wartość całkowita zadania: 295.346,37 zł w tym dofinansowanie 90.800,00 zł
  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 16. Zakup wiat przystankowych. Zakupiono 10 wiat za kwotę 49.934,31 zł. Wiaty zamontowano w następujących miejscach: 1) Laryszów  Skrzyżowanie NŻ ul. Wolności, 2) Ptakowice Szkoła ul. Wyzwolenia, 3) Kamieniec ul. Gliwicka, 4) Zbrosławice Rozwidlenie ul. Wolności, 5) Świętoszowice Czarna droga ul. Mikulczycka, 6) Świętoszowice Szkoła ul. Milkulczycka,
  7) Wieszowa Kościuszki ul. Bytomska, 8) Ptakowice Wyzwolenia NŻ, 9) Zbrosławice Rozwidlenie ul. Wolności, 10) Kamieniec Kościół ul. Tarnogórska.

 17. Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w Wilkowicach. Wybudowano oświetlenie siłowni zewnętrznej w Wilkowicach przy ul. Głównej (działka nr 3/1) składające się z 4 słupów stalowych z oprawami LED formy Rosa. Koszt budowy oświetlenia to 17.800,00 zł.

Inwestycje i remonty 2016

 1. Przebudowa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej w Łubiu. Wykonano przebudowę drogi na długości ok. 380 m.b. i powierzchni 1.320,00 m2. W ramach przebudowy wykonano m.in. oczyszczenie istniejącej kostki kamiennej, ułożenie warstwy destruktu bitumicznego wraz
  z zagęszczeniem, skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni
  z betonu asfaltowego. Wartość wykonanych robót: 75.414,90 zł brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 2. Remont przepustu w ciągu ulicy Chabrowej w miejscowości Łubki. W ramach remontu przepustu wykonano m.in. demontaż starych poręczy, demontaż i uzupełnienie odcinka przepustu, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych, obudowę wlotu i wylotu przepustu, montaż nowych bariero – poręczy wraz z zakończeniami, zabezpieczenie skarpy ażurami betonowymi, umocnienie odcinka rowu przydrożnego korytkami żelbetowymi. Wartość wykonanych robót: 36.432,17 zł brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 3. Remont przepustu w ciągu ulicy Długiej w miejscowości Łubie. W ramach remontu przepustu wykonano m.in. demontaż starych poręczy, rozbiórkę konstrukcji drogi i skarpy, demontaż
  i wymianę przepustu, odtworzenie konstrukcji drogi, umocnienie skarp, montaż nowych bariero – poręczy wraz z zakończeniami, umocnienie odcinka rowu przydrożnego korytkami żelbetowymi. Wartość wykonanych robót: 92.184,91 zł brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 4. Remont kapitalny ulicy Długiej w miejscowości Jaśkowice – etap I. Wykonano I etap remontu na odcinku 300 m.b. (1.080 m2). W ramach zadania wykonano m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku (10 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 31,5 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym. Koszt zadania wyniósł: 124.233,69 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 5. Remont kapitalny ulicy Ogrodowej w miejscowości Kopienica – etap I. Wykonano I etap remontu na odcinku 200 m.b. (820 m2). W ramach zadania wykonano m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym (cementem), wykonanie warstwy odsączającej z piasku (10 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 31,5 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym. Koszt zadania wyniósł: 108.050,58 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 6. Budowa wodociągu w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice. W ramach zadania wykonano: 4 szt. hydrantów przeciwpożarowych, wybudowano 551 m.b. sieci wodociągowej PE 110, przełączono istniejące budynki do nowej sieci wodociągowej, odtworzono nawierzchnię na całym odcinku prowadzonych prac. Źródła finansowania: dofinansowanie WFOŚiGW Katowice: 67.815,55 zł. Wkład własny: 205.513,29 zł. Wartość całkowita wykonanych robót: 273.328,84 zł.

 7. Budowa wodociągu w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Kamieniec. W ramach zadania wykonano: 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych, wybudowano 188 m.b. sieci wodociągowej PE 110, przełączono istniejące budynki do nowej sieci wodociągowej, odtworzono nawierzchnię na całym odcinku prowadzonych prac. Źródła finansowania: dofinansowanie WFOŚiGW Katowice: 17.624,31 zł. Wkład własny: 34.211,58 zł. Wartość całkowita wykonanych robót: 51.835,89 zł.

 8. Budowa wodociągu w ciągu ulicy Reptowskiej w miejscowości Ptakowice. W ramach zadania wykonano: 5 szt. hydrantów przeciwpożarowych, wybudowano 260 m.b. sieci wodociągowej PE 110, wybudowano 111 m.b. sieci wodociągowej PE 90, odtworzono nawierzchnię na całym odcinku prowadzonych prac. Wartość wykonanych robót: 79.795,15 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 9. Remont przepustu w ciągu ulicy Dolnej w miejscowości Świętoszowice. W ramach remontu przepustu wykonano m.in. demontaż starych poręczy, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych, betonowanie wsporników i gzymsów, montaż nowych poręczy mostowych, ręczną reprofilację ubytków w konstrukcji zaprawą cementowo – polimerową, uzupełnienie nawierzchni jezdni (bitumicznej) na obiekcie. Wartość wykonanych robót: 20.955,26 zł brutto.

 10. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Dworcowej i Kolejowej w miejscowości Miedary. Wybudowano łącznie 24 sztuk latarni ulicznych z sodowym źródłem światła: 19 sztuk w ciągu ulicy Dworcowej, 5 sztuk w ciągu ulicy Kolejowej. Całkowity koszt realizacji zadania: 113.339,00 zł. Zadanie zostało realizowane w całości ze środków budżetu gminy przy udziale funduszu sołeckiego (7.000,00 zł).

 11. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Traugutta, Jaśminowej i Wilkowickiej
  w miejscowości Zbrosławice. Wybudowano łącznie 22 sztuki latarni ulicznych z sodowym źródłem światła: 8 sztuk w ciągu ulicy Traugutta, 7 sztuk w ciągu ulicy Wilkowickiej, 7 sztuk
  w ciągu ulicy Jaśminowej. Całkowity koszt realizacji zadania: 103.245,00 zł. Zadanie zostało realizowane w całości ze środków budżetu gminy.

 12. Budowa oświetlenia terenów spacerowych w Kamieńcu. Wybudowano 17 sztuk lamp
  z LED-owym źródłem światła. Całkowity koszt realizacji zadania: 57.650,00 zł. Zadanie zostało realizowane w całości ze środków budżetu gminy przy udziale funduszu sołeckiego (w kwocie 27.995,00 zł).

 13. Remonty dróg – wymiana warstwy ścieralnej – na wybranych odcinkach dróg gminnych. Wykonano wymianę warstw ścieralnych na 3 odcinkach dróg gminnych: ulicy Długiej w miejscowości Łubie – 1.126,0 m2, ulicy 1-go Maja w miejsc. Łubie – 908,0 m2, ulicy Piaskowej w miejscowości Zbrosławice – 360,0 m2. W ramach ww. zadania wykonano m.in. sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni po frezowaniu, skropienie emulsją asfaltową oczyszczonej nawierzchni a następnie ułożenie 5 cm nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych z zagęszczeniem mechanicznym (wałowaniem). Wartość wykonanych robót: 101.830,74 zł brutto. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy, w tym 10.108,34 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łubie
  (z przeznaczeniem na ulicę Długą).

 14. Budowa oświetlenia ulicy Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim w Szałszy – etap III. Etap ten obejmował budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ptasiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Cisowej. Łącznie posadowiono 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED-owymi typu Magnolia. Tegoroczny etap kosztował: 27.370,00 zł, w tym 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

 15. Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w Miedarach – etap III. Wykonano 3 etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopernika w Miedarach. Wydatkowano kwotę: 31.603,10 zł (w tym:
  z budżetu: 20.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego sołectwa Miedary: 11.603,10 zł). W ramach etapu 3 wykonano 75 m.b. chodnika.

 16. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie – etap I. W ramach zadania wykonano poszerzenie do 2,0 m i zmianę nawierzchni chodnika (na odcinku od ulicy Leśnej do granicy szkoły). W ramach ww. etapu wykonano 98,5 m.b. chodnika. Wydatkowano kwotę: 44.869,50 zł.

 17. Budowa ogrodzenia w Laryszowie. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw w Laryszowie przy ul. Bocznej 2, z paneli o wysokości 1,73 m – 31 m.b. oraz z paneli o wysokości 4 m – 24 m.b. za kwotę 8.593,30 zł.

 18. Budowa ogrodzenia w Szałszy. Zakończono rozpoczętą w 2015 r. budowę ogrodzenia terenu komunalnego w Szałszy przy ul. Sosnowej (działka nr 209/11). Ogrodzenie ma 456 m.b., wykonano je z powlekanej siatki o wysokości 1,5 m, posiada dwie bramy wjazdowe. Łączny koszt ogrodzenia to 33.000,00 zł.

 19. Budowa siłowni zewnętrznej w Księżym Lesie. Wybudowano siłownię zewn. w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej (działka nr 515/174) składającą się z następujących urządzeń: piechur –biegacz, wyciskanie siedząc, orbitrack eliptyczny. Łączny koszt urządzeń siłowni zewnętrznej to 14.637,00 zł.

 20. Remont kładki dla pieszych nad rzeką Drama. Po kilkuletnich staraniach urzędu gminy ostatecznie udało się wywalczyć przeprowadzenie przez ówczesnego zarządcę (Agencję Nieruchomości Rolnych) remont wskazanej kładki.

Inwestycje i remonty 2017

 1. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czekanowie – etap II. W ramach zadania wykonano poszerzenie do 2,0 m i zmianę nawierzchni chodnika. W ramach ww. etapu wykonano 173 m.b. chodnika. Wydatkowano kwotę: 79.581,00 zł.

 2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w Miedarach – etap IV. Wykonano 4 etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Kopernika w Miedarach. Wydatkowano kwotę: 32.622,98 zł (w tym:
  z budżetu: 20.000,00 zł oraz funduszu sołeckiego sołectwa Miedary: 12.622,98 zł). W ramach etapu 4 wykonano 72,5 m.b. chodnika.

 3. Remont odcinka ulicy Ogrodowej w Kopienicy – etap II. Wykonano II etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości 182 m.b. i szerokości 4,2 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi). W ramach zadania wykonano m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym (cementem), wykonanie warstwy odsączającej z piasku (10 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 31,5 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej
  z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym. Koszt zadania wyniósł: 169.976,55 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 4. Remont kapitalny odcinka ulicy Długiej w miejscowości Jaśkowice – etap II. Wykonano II etap remontu na odcinku 280 m.b. W ramach zadania wykonano m.in: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej z piasku (10 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 31,5 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym. Koszt zadania wyniósł: 234.096,99 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 5. Wymiana warstwy ścieralnej – ulica Długa w Łubiu – etap II. W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na kolejnym odcinku (etap II) ulicy Długiej w miejscowości Łubie. W ramach etapu II wykonano 500 m odcinek. Koszt realizacji zadania to kwota: 184.500,00 zł (162.852,03 zł z budżetu + 21.647,97 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Łubie).

 6. Wymiana warstwy ścieralnej – ulica Wodna w Przezchlebiu. W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na odcinku (140 m.b.) ulicy Wodnej w miejscowości Przezchlebie. W ramach ww. przedsięwzięcia wykonano remont nawierzchni pomiędzy ulicą Szkolną
  i Leśną. Koszt realizacji zadania to kwota: 86.100,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 7. Budowa oświetlenia w Boniowicach. Rozbudowano oświetlenie przy ul. Gliwickiej
  w Boniowicach (9 lamp sodowych na słupach stalowych) za kwotę 59.866,56 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 8. Budowa oświetlenia ul. Bytomskiej w Zawadzie. Rozbudowano oświetlenie przy ul. Bytomskiej w Zawadzie (6 lamp sodowych na słupach stalowych) za kwotę 58.323,40 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 9. Budowa oświetlenia przy ul. Heweliusza w Miedarach. Wybudowano nowe oświetlenie przy
  ul. Heweliusza w Miedarach (8 lamp sodowych powieszono na istniejących 6 i 2 nowych słupach). Koszt inwestycji 34.876,35 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 10. Budowa placu zabaw w Kamieńcu. Wybudowano nowy plac zabaw w Kamieńcu przy ul. Sadowej na działce 2/3. Koszt zakupu urządzeń to kwota 29.493,56 zł. Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: zestaw zabawowy Krystyna 1 szt., huśtawka podwójna górna belka stalowa – siedzisko płaskie + kubełek – 1 szt., huśtawka równoważnia z profilu –1 szt., zabawka sprężynowa (huśtawka bujak) Słoń – 1 szt., urządzenie linarne „Piramida Junior” – 1 szt., nawierzchnia bezpieczna piaskowa (w strefie huśtawki+1/2 strefy zestawu), ławka metalowo-drewniana z oparciem – 1 szt., regulamin placu zabaw –1 szt.

 11. Budowa siłowni zew. w Miedarach. Wybudowano siłownię zew. w Miedarach przy ul. Głównej na działce nr 1614/122. Siłownia składa się z następujących urządzeń: biegacz 1 szt., orbitrack – 1 szt., wioślarz – 1 szt., twister + wahadło – 1 szt. Koszt wykonania to kwota 10.990,00 zł.

 12. Zakup 4 wiat przystankowych. Zakupiono 4 wiaty za kwotę 19.680,00 zł i zamontowano
  w następujących miejscach: 1) Przezchlebie Skrzyżowanie ul. Mikulczycka, 2) Miedary NŻ ul. Dworcowa, 3) Miedary Kopanina ul. Główna, 4) Miedary Posesja 17 ul. 1 Maja.

 1. Budowa ogrodzenia placów zabaw w Wieszowie przy ul. Robotniczej. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw w Wieszowie przy ul. Robotniczej z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych na zielono o długości 85,5 mb. Ogrodzenie składa się z: bramy wjazdowej o szerokości 4,0 m, furtki o szerokości 1m, paneli o wysokości 1,2 m. Koszt inwestycji 11.999,99 zł.

 2. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopienicy przy ul. Strażackiej. Wybudowano ogrodzenie placu zabaw w Kopienicy przy u. Strażackiej z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych na zielono o długości 160 m.b. Ogrodzenie składa się z: bramy wjazdowej
  o szerokości 4,0 m, furtki o szerokości 1m, paneli o wysokości 1,2 m. Koszt inwestycji 20.000,00 zł.

 3. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Wilkowicach – etap I. Wybudowano fundamenty wraz z drenażem za kwotę 65.830,55 zł (w tym 50.000 zł z budżetu gminy i 15.830,55 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice). Projekt budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego w Wilkowicach przy ul. Głównej na działce o nr 1/3 powstał w 2016 r. Koszt wykonania projektu – 10.947,00 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego. Budynek będzie miał 91,69 m² powierzchni użytkowej.

 4. Rozbudowa gminnego przedszkola w Świętoszowicach. W ramach przedsięwzięcia istniejące przedszkole rozbudowane zostało o dodatkowy budynek (o kubaturze 1.428,64 m3 i wym. 7,67 m x 13,70 x 22,70 m) celem zwiększenia ilości miejsc przedszkolnych w przedmiotowej placówce oświatowej. Wartość całkowita inwestycji: 1.292.026,23 zł (w tym 40.974,60 zł wyposażenie) ze środków własnych budżetu gminy.

 5. Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej – ul. Piastowska w Zbrosławicach. Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku przedszkola przy ulicy Batorego. W ramach zadania wykonano również wymianę odcinka kanalizacji deszczowej i remont konstrukcji (wraz z nową nawierzchnią bitumiczną) całej ulicy Piastowskiej. Wartość zadania: 421.986,47 zł ze środków własnych budżetu gminy.

 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice – etap I. Zakresem rzeczowym projektu była kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Gminy przy ul. Oświęcimskiej 2 w Zbrosławicach, budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Głównej 26
  w Miedarach oraz budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Bytomskiej 62
  w Wieszowie.
  W ramach zadania wykonano docieplenie ścian o pow. 1541m2 oraz dachów
  i stropodachów o pow. 1376 m
  2. Wymianie uległa również stolarka okienna i drzwiowa na salach gimnastycznych a także instalacja C.O. w budynku urzędu Gminy Zbrosławice. Na salach gimnastycznych celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej zamontowano nowoczesne oświetlenie LED. Celem Projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Efektem realizacji Projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ograniczone zostaną także wydatki ponoszone w związku z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania: 1.653.988,51 PLN w tym dofinansowanie: 793.854,86 PLN.

 7. Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach. Dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zrealizowany projekt pn. „Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego typu średniego/ciężkiego uterenowionego na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach”. Pozyskana dotacja umożliwiła zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego, co wzmocniło potencjał Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Świętoszowicach w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
  Projekt Gminy Zbrosławice oddziałuje nie tylko na teren Gminy Zbrosławice, ale także na cały powiat tarnogórski. Swoje środki zaangażował również Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach.
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita: 779.820,00 PLN w tym dofinansowanie: 500.000,00 PLN (200.000,00 zł RPO, 150.000,00 zł WFOŚiGW oraz 150.000,00 zł Urząd Marszałkowski).

Inwestycje i remonty 2018

 1. Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej”. W ramach przedmiotowego zadania wykonano m.in. przebudowę drogi na odcinku pomiędzy ulicą Mikulczycką i Wiejską (dł. ok. 214 m.b. i szer. 5,0 m) wraz ze zjazdami do posesji (rozebranie starej nawierzchni z trylinki, rozebranie konstrukcji drogi wraz z krawężnikami, wykonanie nowej konstrukcji wraz z nowymi krawężnikami), przebudowę sieci wodociągowej (dł. ok. 213 m.b. – Dz110 PE100 SDR11) wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej (dł. ok. 208 m.b. – Dz400 PVC). Koszt realizacji przebudowy przedmiotowej ulicy to kwota: 736.967,92 zł. Gwarancja na wykonane roboty, zgodnie
  z umową: 120 miesięcy.
  Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie
  z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości: 568.183,00 zł.
  Wartość całego zadania wraz z dokumentacją techniczną, kosztami nadzoru i promocji: 766.971,12 zł.

 2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary”. W ramach przedmiotowego zadania w roku bieżącym kontynuowano (etap V) oraz zakończono budowę chodnika. W roku bieżącym wybudowano 855 m2 chodnika oraz przebudowano zjazdy do posesji o łącznej powierzchni 304 m2. Koszt realizacji przedmiotowego zadania to kwota: 230.330,37 zł (w tym 20.158,98 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Miedary). Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości: 195.780,00 zł. Wartość całego zadania (wszystkich etapów) wraz
  z dokumentacją techniczną, kosztami nadzoru i promocji:
  354.852,06 PLN.

 3. Remont odcinka ulicy Ogrodowej w Kopienicy – etap III. Wykonano III etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości 210 m.b. i szerokości 4,0 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi). W ramach zadania wykonano m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie stabilizacji podłoża spoiwem hydraulicznym (cementem), wykonanie warstwy odsączającej
  z piasku (10 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 31,5 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym. Koszt zadania wyniósł: 176.225,46 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 4. Wymiana warstwy ścieralnej – ulica Długa w Łubiu – etap IIl. W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej na kolejnym odcinku (etap III) ulicy Długiej w miejscowości Łubie. W ramach etapu III wykonano 250 m odcinek. Koszt realizacji zadania to kwota: 98.400,00 zł (70.697,76 zł z budżetu + 27.702,24 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Łubie).

 5. Wymiana warstwy ścieralnej – ulica Powstańców w Zbrosławicach. W ramach zadania wykonano wymianę warstwy ścieralnej w ciągu całej ulicy Powstańców w miejscowości Zbrosławice. Koszt realizacji zadania to kwota: 108.572,70 zł.

 6. Remont odcinka ulicy Wolności w Wieszowie – etap I. Wykonano I etap remontu kapitalnego odcinka drogi gminnej (na długości ponad 210 m.b. i szerokości 6,0 m polegający na wymianie całej konstrukcji drogi). W ramach zadania wykonano m.in: sfrezowanie istniejącej starej nawierzchni bitumicznej, rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)(25 cm po zagęszczeniu), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach (15 cm frakcji 0 – 63 mm oraz 10 cm frakcji 0-31,5 mm), wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (po zagęszczeniu), mechaniczne oczyszczenie
  i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (po zagęszczeniu), wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wymiana wpustów ulicznych wraz
  z przykanalikami, remont i przełożenie istniejących zjazdów (wraz z konstrukcją) do posesji. Koszt zadania wyniósł: 361.567,07 zł. Sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

 7. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Wilkowicach – etap II. W chwili obecnej trwa realizacja etapu II budowy obejmującego wykonanie stanu surowego otwartego. Koszt realizacji 140.000 zł ze środków własnych budżetu gminy (w tym 20.000,00 środki funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowice).

 8. Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach. Operacja pn. „Budowa filii bibliotecznej
  w Ziemięcicach” mająca na celu zwiększenie ilości mieszkańców, w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym, do korzystania z zasobów biblioteki oraz organizowanych zajęć
  i spotkań. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji:
  2.025.657,53 zł. Wartość dofinansowania: 305.053,00 zł.

 9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna. Zadanie dofinansowane z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową wzdłuż ul. Polnej oraz częściowo ul. Słonecznej o łącznej długości 965 m.b. oraz sieć kanalizacyjną o długości 716,6 m.b. Wykonano również nową nawierzchnie na ul. Polnej. Wartość całkowita: 1.702.977,74 PLN w tym dofinansowanie: 1.147.032,66 PLN.

 1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka,
  ul. Zielona oraz ul. Polna. Zadanie dofinansowane z
  RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano sieć wodociągową wzdłuż ul. Stawowej, Mikulczyckiej, Zielonej oraz Polnej
  o łącznej długości 1503 m.b. oraz sieć kanalizacyjną o długości 1335 m.b. Wykonano również przepompownię ścieków przy ul. Polnej oraz odtworzono nawierzchnie drogową na całej długości i szerokości prowadzonych prac.
  Wartość całkowita: 2.033.702,28 PLN w tym dofinansowanie: 1.475.682,59 PLN.

 2. Budowa parkingu w Księżym Lesie. Wykonano budowę parkingu przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Księżym Lesie na działkach nr 425/218 i 505/218
  o pow. 489 m
  2. Koszt budowy 97.270,40 zł (w tym 18.975,79 zł środki funduszu sołeckiego sołectwa Księży Las). Wartość całego zadania wraz z dokumentacją projektową 113.270,24 zł.

 3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice – I etap. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 reprezentująca Województwo Śląskie przyznała Gminie Zbrosławice dofinansowanie dla projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice- I etap” i w dniu 29.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt realizowany jest
  w ramach: 
  Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego. W umowie ujęto planowane całkowite wydatki kwalifikowalne wyżej wymienionego projektu i oszacowano je w kwocie 2.358.596,22 zł. netto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przyznane zostało w kwocie nieprzekraczającej 2.004.806,79 zł netto, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych. Otrzymane dofinansowanie dotyczy realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych dla 90 nieruchomości, zakwalifikowanych do udziału w ramach ww. zadania (nabór osób chętnych do udziału w przedmiotowym projekcie odbył się w 2016 r.), zlokalizowanych na terenie Gminy Zbrosławice. Okres realizacji projektu (m.in. dokumentacja projektowa, roboty budowlane, rozliczenie projektu) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 11.04.2017 – 29.03.2019 r. W miesiącu lipcu 2018r. zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę
  z wykonawcą prac. Wartość robót budowlanych wynikająca z podpisanych umów 2.119.344,24 zł brutto.

 4. Budowa ogrodzenia boiska w Laryszowie. W latach 2017-2018 wybudowano ogrodzenie boiska w Laryszowie przy ul. Bocznej. Ogrodzenie wykonane jest z paneli o wysokości 4 m
  o łącznej długości 129,60 m.b. Całkowity koszt inwestycji to 31.683,00 zł.

 5. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kamieńcu. W bieżącym roku ogrodzono wybudowany w 2017 r. plac zabaw przy ul. Sadowej w Kamieńcu. Ogrodzenie wykonane jest z siatki o wysokości 150 cm. Koszt inwestycji to 9.000,70 zł.

 6. Budowa altany w Kopienicy. Wybudowano altanę drewnianą na placu zabaw w Kopienicy przy ul. Strażackiej. Wybrukowano teren pod wiatą za kwotę 7.095,48 zł. Koszt wiaty to 9.250,00 zł.

 7. Budowa wodociągu Kopienica – Jasiona. Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach. Sołectwo Jasiona jako jedyne na terenie Gminy Zbrosławice zasilane było wodą kupowaną z ZUK Tworóg i tym samym całkowicie zależne od jednego źródła zasilania. Budowa wodociągu umożliwiła dostawę wody do Jasiony z dwóch niezależnych sieci (Tworóg i GPW S.A.) powodując nieprzerwane zabezpieczenie dostawy wody, w przypadku awarii lub skażenia wody. Wybudowany odcinek ma niemal kilometr długości i dodatkowo został opomiarowany poprzez studnię celem weryfikacji zużycia wody
  i ewentualnych strat na sieci. Inwestycja służy również poprawie ciśnienia w sieci oraz poprawie zabezpieczenia ppoż. nieruchomości w Jasionie.
  Wartość zadania: 196.520,76 zł.
 8. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Głównej w Miedarach. Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach. Zabudowano nową sieć wraz z całymi węzłami. Następnie dokonano przepięcia wszystkich nieruchomości położonych wzdłuż nowo wykonanej sieci. Łącznie wymieniono ponad 400 m.b. sieci
  w ścisłym centrum Miedar kończąc etap wymiany sieci w Miedarach od skrzyżowania ul. Tarnogórskiej/Głównej z ul. Kasztanową wzdłuż ul. Głównej do skrzyżowania z ul. Dworcową. Wymiana sieci powinna znacząco obniżyć ilość awarii w centrum Miedar oraz zwiększyć ciśnienie w sieci, łącznie z zabezpieczeniem Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Miedarach. Prace samodzielnie wykonali pracownicy GZK Sp. z o.o., prowadząc główne prace niemal nieprzerwanie przez dwie doby i następnie przez kolejne dni.
  Wartość zadania: 95.000,00 zł.
 9. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Powstańców w Zbrosławicach. Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach. Z uwagi na wiek, głębokość posadowienia oraz lokalizację sieci w pobliżu systemu korzeniowego drzew rosnących w ciągu pasa drogowego koniecznym była wymiana całej wyeksploatowanej sieci. Prace wykonywał siłami własnymi GZK. Wartość zadania: 80.792,26 zł.

 10. Modernizacja sieci Zbrosławice – Wieszowa. Zadanie to realizowane było przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach. W ramach zadania dokonano wymiany starych odcinków sieci wodociągowej przesyłowej Zbrosławice – Wieszowa. Pierwszym etapem modernizacji była budowa przepompowni wody zlokalizowanej w Zbrosławicach przy
  ul. Dworcowej, zakończona w ubiegłym roku. W tym roku spółka wybudowała nowy odcinek sieci przesyłowej między wspomnianymi miejscowościami spinając ją z wybudowaną wcześniej przepompownią, co pozwoliło na dostawę wody do dwóch największych sołectw gminy z własnego ujęcia w Zbrosławicach. Przeprowadzona modernizacja pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dostawy wody dla miejscowości Zbrosławice i Wieszowa, które mogą być zasilane z własnego ujęcia wody, a w przypadku jego awarii,  za pośrednictwem magistrali GPW S.A. Przepompownia została tak zaprojektowana, aby móc działać w obu kierunkach
  w zależności od potrzeb. Jednocześnie podczas prac usunięto awarie i wycieki wody na wyeksploatowanych odcinkach sieci przesyłowej. Wartość zadania: 385.000,00 zł.

 11. Budowa kanalizacji tłocznej Czekanów – Świętoszowice. Zadanie to realizowane jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach. Wartość zadania: 700.000,00 zł.

 12. Budowa wiaty w Świętoszowicach. W 2017 r. rozpoczęto budowę wiaty drewnianej
  w Świętoszowicach przy ul. Mikulczyckiej od wykonania projektu za kwotę 2.440,00. W roku 2018 inwestycja jest kontynuowana. Z funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 16.850,85 zł

 13. Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karola Miarki 3
  w Zbrosławicach. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.

 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu. Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakłada się podłączenie 106 gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Na chwilę obecną otrzymaliśmy informację o przyznanym dofinansowaniu.

 15. Budowa (rozbudowa) ulicy 3-go Maja w Zbrosławicach. Złożono wniosek o dofinansowanie
  zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.

 16. Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta w Zbrosławicach. Złożono wniosek o dofinansowanie
  zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Oczekujemy na rozstrzygnięcie.

 17. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ulicy 1 Maja i Pyskowickiej w Kopienicy. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Złożono również wniosek o dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

 18. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ulicy Bocznej w Jasionie. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Złożono również wniosek o dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.