5 października 2018

Realizacje i zamierzenia

Pragnę odnieść się do przedstawionych w informatorze KWW Dalej Do Przodu 2014, podczas poprzednich wyborów samorządowych planowanych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, które jako Wójt konsekwentnie realizowałem oraz nadal zamierzam realizować przez kolejne lata:

   
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
BONIOWICE
Dobudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gliwickiej. Zrealizowano. Rozbudowano oświetlenie przy ul. Gliwickiej w Boniowicach (9 lamp sodowych na słupach stalowych). Lobbowanie na rzecz budowy ronda na skrzyżowaniu DK94 z ul. Gliwicką oraz przebudowy DK94.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Kamieńcu. Do realizacji. Przedłużenie ul. Przy Lesie.
Remont ulicy Bocznej od Gliwickiej przy lesie. Zrealizowano. Wykonano remont drogi (utwardzenie destruktem bitumicznym).  
  Zakupiono tablicę wyświetlającą prędkość rzeczywistą pojazdów wraz z panelem fotowoltaicznym.  
  Doprowadzono do remontu nawierzchni ulicy Gliwickiej i wprowadzenia dodatkowego oznakowania ostrzegawczego skrzyżowania z DK94.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
CZEKANÓW
Remont kanalizacji deszczowej (byłej ogólnospławnej) w ciągu drogi krajowej oraz dróg gminnych. W trakcie opracowania dokumentacja budowlana wykonania przebudowy odcinka kanału deszczowego w pasie drogi krajowej. W ciągu dróg gminnych sukcesywnie wymieniamy stare betonowe pokrywy na studniach rewizyjnych na nowe żeliwne. Realizacja wspólnie z GDDKiA przebudowy odcinka kanału deszczowego wzdłuż ulicy Gliwickiej.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED. Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Budowa obiektu sportowego (bieżnia, boisko do siatkówki plażowej, rozbieżnia do skoku w dal) przy ul. Szkolnej. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z PROW.
Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych. Zrealizowano. Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole podstawowej – etap II.
  W trakcie realizacji budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole podstawowej – etap I. Modernizacja sieci wodociągowej.
  Wykonano przebudowę odcinka ulicy Szkolnej polegającą na poszerzeniu i wymianie konstrukcji i nawierzchni chodnika. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK78 z ulicą Szkolną i Stawową.
  W trakcie realizacji budowa kanalizacji tłocznej Czekanów – Świętoszowice mająca na celu skierowanie ścieków sanitarnych do własnej oczyszczalni w Przezchlebiu.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
JASIONA
Dobudowa oświetlenia w ciągu ulicy Bocznej. Do realizacji w roku bieżącym. Udrożnienie rowów przydrożnych.
W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe.
Kontynuacja udrażniania i oczyszczania rowu melioracyjnego do granicy z Wojską. Zrealizowano. Wspólne działania z Powiatem Tarnogórskim na rzecz przebudowy odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Brynek – Pyskowice.
Remont przepustu w ciągu ulicy Bocznej. Do realizacji w roku bieżącym. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
  Wykonano budowę placu zabaw przy ulicy Strażackiej.  
  Wykonano budowę wodociągu Kopienica – Jasiona. Poprawiono ciśnienie na sieci oraz zapewniono możliwość dostawy wody od Kopienicy.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
JAŚKOWICE
Remont mostu w ciągu ulicy Wiejskiej Zrealizowano kompleksowy remont mostu („granicznego”) w ciągu ul. Wiejskiej w Jaśkowicach wraz z barierami, udrożnieniem koryta cieku i skarpowaniem. Kontynuacja i zakończenie remontu kapitalnego ulicy Długiej na odcinku do skrzyżowania z ulicą Dąbrowską – etap III.
Remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiej w kierunku Karchowic, Łubia oraz Łubek Zrealizowano remont (utwardzenie destruktem bitumicznym) w terenie zabudowanym. Remont ulicy Krótkiej.
Oświetlenie ulicy Długiej. Zrealizowano. Dowieszono oprawy oświetleniowe na odcinku do „nowego osiedla”. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
  Wykonano remont kapitalny (etap I i II) ulicy Długiej na odcinku (580 mb) od skrzyżowania z ulicą Wiejską do „nowego osiedla”.  
  Wykonano utwardzenie destruktem bitumicznym odcinka ulicy Wiejskiej i Polnej.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
KAMIENIEC
Kontynuacja rozbudowy Zespołu Szkół w celu dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących wymogów sanitarnych i ppoż. Zrealizowano. Działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Polnej.
Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki spacerowej w rejonie Dramy. Zrealizowano. Wybudowano 17 sztuk lamp z ledowym źródłem światła. Budowa zbiornika retencyjnego (grobli naziemnej wraz z przepustem) w Kamieńcu przy ulicy Polnej.
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Do realizacji regulacja gospodarki ściekowej na terenie miejscowości. Odwodnienie ulicy Parkowej.
  Wybudowano wodociąg w ciągu ulicy Parkowej. Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW.  
  Wybudowano nowy plac zabaw (wraz z ogrodzeniem) przy ul. Sadowej.  
  Doprowadzono do remontu nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Tarnogórskiej oraz do remontu kapitalnego kładki dla pieszych nad rzeką Drama.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
KARCHOWICE
Dokończenie budowy sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Bytomskiej. Zrealizowano. Wykonano około 540 mb sieci wodociągowej. Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej oraz remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiej, Bytomskiej i Widokowej – w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
Przebudowa i adaptacja byłego Domu Dziecka na świetlicę wiejską. Nie zrealizowano ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Wiejskiej.
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Opracowano dokumentację budowlaną na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem kanalizacji ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków Przezchlebie. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
KOPIENICA
Kontynuacja naprawy ulicy 1-go Maja. Zrealizowano – utwardzono destruktem bitumicznym zakładany zakres. Planuje się wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na najbardziej zniszczonych fragmentach ulicy 1-go Maja.
Remont ulicy bocznej od Pyskowickiej. Zrealizowano – utwardzono destruktem bitumicznym zakładany zakres. Kontynuacja zagospodarowania placu zabaw.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED. Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ulicy
1 Maja i Pyskowickiej w Kopienicy.
  Wykonano remont kapitalny (etap I, II i III) na odcinku (ponad 590 mb) ulicy Ogrodowej. Rozbudowa oświetlenia w ciągu ulicy Pyskowickiej (wzdłuż drogi powiatowej) w Kopienicy.
  Wybudowano ogrodzenie oraz altanę na placu zabaw przy ulicy Strażackiej. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej.
    Kontynuacja remontu ulicy Ogrodowej.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
KSIĘŻY LAS
Remont ulicy Wiejskiej Zrealizowano remont ulicy Wiejskiej – gminnej. Kontynuacja udrażniania rowu melioracyjnego w stronę Miedar.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
  Wybudowano siłownię zewnętrzną w rejonie OSP. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych.
  Wybudowano parking przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
LARYSZÓW
Zakończenie budowy świetlicy wiejskiej Zrealizowano. Wykonanie nawierzchni na przedłużeniu ulicy Bocznej.
Budowa wodociągu wzdłuż ul. Wolności Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z PROW. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Wolności.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ŁUBIE
Odnowa nawierzchni ulicy Długiej – nakładki asfaltobetonowe Wykonano remont nawierzchni (etap I, II i III) na odcinku (ponad 1000 mb) ulicy Długiej. Kontynuacja remontu ulicy Długiej.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach.  
Naprawa drogi bocznej od ulicy Pyskowickiej – dojazd do posesji Pyskowicka 1-24 Zrealizowano przebudowę drogi.  
  Zrealizowano remont przepustu drogowego w ciągu ulicy Długiej.  
  Zrealizowano wymianę warstwy ścieralnej na odcinku (165 m) ulicy  
1-go Maja (gminnej).
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ŁUBKI
Remont przepustu w ciągu ulicy Chabrowej Zrealizowano. Udrożnienie przydrożnych rowów.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Zagospodarowanie gminnego terenu przy pętli autobusowej.
Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych Zrealizowano. Remont ulicy Stokrotek.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
MIEDARY
Budowa boiska przy Zespole Szkół Zrealizowano. Budowa parkingu na terenie Zespołu Szkół.
Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika Zrealizowano. Budowa chodnika przy ulicy Kasztanowej.
Zakończenie wymiany wodociągu w ciągu ulicy Głównej Zrealizowano. Budowa placu zabaw przy ulicy Kasztanowej.
Dobudowa oświetlenia w ciągu ulicy Dworcowej i Kolejowej Zrealizowano. Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Głównej.
  Przy udziale środków budżetu gminy wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Miedary- Wilkowice. Remont dachu świetlicy.
    Modernizacja stacji uzdatniania wody
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
PRZEZCHLEBIE
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu w ciągu ulicy Stawowej i Mikulczyckiej Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020. Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Leśnej.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej – rozdział sieci ogólnospławnej Zrealizowano. Zagospodarowanie hałdy.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ciągu ulicy Dworcowej Zrealizowano. Doświetlenie ulicy Stawowej.
Remont ulicy Wodnej Zrealizowano.  
Utwardzenie dróg tłuczniowych Zrealizowano.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
PTAKOWICE
Modernizacja wodociągu w ciągu ulicy Wyzwolenia Do realizacji. Remont – wymiana warstwy ścieralnej -ulicy Poprzecznej.
Remont przepustu w ciągu ulicy Poprzecznej Zrealizowano. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach.  
  Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ciągu ulicy Reptowskiej i ulicy Dolina Dramy.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
SZAŁSZA
Kontynuacja budowy ulicy Świerkowej (wraz z odwodnieniem) Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z NPPDL. Kontynuacja budowy świetlicy Wiejskiej.
Remont mostu w ciągu ulicy Bocznej od Zwycięstwa Do realizacji. Opracowanie dokumentacji budowlanej dla ulicy Sosnowej oraz realizacja zadania przy udziale środków zewnętrznych.
Remont przepustu w ciągu ulicy Wiejskiej Zrealizowano. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania DK78 z ulicą Ptasią.
Kontynuacja budowy oświetlenia osiedla Ptasiego: ulice Ptasia, Słowików, Jastrzębi, Czapli, Skowronków Zrealizowano. Udrażnianie rowów przydrożnych.
Budowa ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem Do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.  
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Wspieranie działań stowarzyszenia na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Gliwic.  
Budowa świetlicy (wraz z odwodnieniem terenu i zagospodarowaniem terenu na cele sportowo – rekreacyjne) Rozpoczęto przedsięwzięcie.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ŚWIĘTOSZOWICE
Dobudowa oświetlenia w ciągu ulicy Dolnej Do realizacji. Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Mikulczyckiej.
Remont mostu w ciągu ulicy Dolnej Zrealizowano. Dofinansowanie z budżetu gminy remontu drogi powiatowej – ulicy Mikulczyckiej.
Kontynuacja udrażniania i oczyszczania rowów melioracyjnych Zrealizowano.  
  Rozbudowano gminne przedszkole.  
  Zakupiono pojazd ratowniczo – gaśniczy dla OSP Świętoszowice. Pozyskano dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020, WFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego.  
  Przeniesiono plac zabaw za budynek straży pożarnej oraz wybudowano wiatę drewnianą.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
WIESZOWA
Kontynuacja i zakończenie budowy kanalizacji Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z PROWu i WFOŚiGW. W ramach zadania odtworzono również na całej szerokości nawierzchnie dróg. Kontynuacja remontu kapitalnego ulicy Wolności.
Budowa wodociągu w ciągu ulicy Sienkiewicza, Racławickiej, Słowiańskiej i Szopena Zrealizowano. Remont ulicy Kościuszki.
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Nowotki (Jagodowej) Opracowano dokumentację projektową. Do realizacji. Remont fragmentów ulicy Sienkiewicza.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Zrealizowano na odcinku ulicy Sienkiewicza. Przebudowa wodociągu w ciągu ulicy Bytomskiej w trakcie przebudowy drogi krajowej.
Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach.
  Wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Pozyskano dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 i WFOŚiGW.  
  Przeprowadzono I etap remontu kapitalnego odcinka (na długości ponad 210 mb) ulicy Wolności.  
  Wybudowano ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Robotniczej.  
  Wybudowano miejsca postojowe przy Zespole Szkół, od strony ulicy Jagodowej.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
WILKOWICE
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Wąskiej Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW. Kontynuacja budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Wykonanie remontu ulicy Polnej.
Remont nawierzchni ulicy Polnej i Wąskiej Zrealizowano remont nawierzchni ulicy Wąskiej.  
  Rozpoczęto budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego.  
  Wybudowano oświetlenie siłowni zewnętrznej.  
  Przy udziale środków budżetu gminy wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Wilkowice – Miedary.  
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ZAWADA
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Opracowano dokumentację budowlaną rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Wiejskiej.
Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED Opracowano koncepcję budowy oświetlenia ulicznego uniezależniającego gminę od przedsiębiorstwa energetycznego. Realizacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
  Rozbudowano oświetlenie (o 6 lamp) przy ulicy Bytomskiej (DK94). Budowa oświetlenia na placu zabaw.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ZBROSŁAWICE
Dostosowanie przedszkola do obecnie obowiązujących wymogów przeciwpożarowych Zrealizowano. W ramach zadania przeprowadzono również remont kapitalny ulicy Piastowskiej. Realizacja budowy ulicy Traugutta.
Dokończenie budowy wodociągu w ciągu ulic Traugutta, Jaśminowej i Wilkowickiej Zrealizowano. Realizacja remontów ulicy Kościuszki i Zamkowej.
Budowa (rozbudowa) ulicy Traugutta wraz z kanalizacją deszczową Opracowano dokumentację budowlaną. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PRGiPID. Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Ziętka oraz drogi bocznej od Wolności.
Budowa ulicy Wilkowickiej wraz z kanalizacją deszczową Do realizacji po opracowaniu dokumentacji budowlanej i pozyskaniu środków zewnętrznych. Uregulowanie dojazdu do terenów przy ulicy Spokojnej.
Przebudowa ulicy 3-go Maja Opracowano dokumentację na rozbudowę ulicy 3-go Maja. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Modernizacja wodociągu w ciągu ulicy Kościuszki.
Odnowa nawierzchni – nakładki asfaltobetonowe m.in. w ciągu ulic Kościuszki, Zamkowej i Powstańców Zrealizowano wymianę warstwy ścieralnej w ciągu ulicy Powstańców i odcinka ulicy Piaskowej. Opracowano dokumentacje dla ulicy Kościuszki i Zamkowej. Realizacja regulacji gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.
Budowa oświetlenia w ciągu ulic: Traugutta, Jaśminowej i Wilkowickiej Zrealizowano. Przebudowa wodociągu w ciągu ulicy Ogrodowej
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata podjęte w wyborach 2014 Realizacja – co już udało się wykonać Kolejne zamierzenia na nadchodzące lata – co planujemy jeszcze zrobić
ZIEMIĘCICE
Budowa zaplecza sanitarno – technicznego na boisku Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z PROW. Remont przedłużenia ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Gliwickiej.
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Polnej i Słonecznej Zrealizowano. Pozyskano dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 i WFOŚiGW.  
Remont ulicy Łącznej Zrealizowano przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i siecią wodociągową. Pozyskano dofinansowanie z MFS.  
Remont ulicy Słonecznej Zrealizowano. Wykonano remont drogi (utwardzenie destruktem bitumicznym).  
Udrożnienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych Zrealizowano.  
  Wybudowano filię gminnej biblioteki. Pozyskano dofinansowanie z PROW.  
  Wykonano budowę odcinka ulicy Spacerowej.  
  Zakończono budowę chodnika przy ulicy Szkolnej i kościelnej.